Bộ Quy tắc Ứng xử dành cho Nhà cung cấp của Tập đoàn Lộc Trời

Bộ Quy tắc Ứng xử dành cho Nhà cung cấp của TẬP ĐOÀN LỘC TRỜI (“Bộ quy tắc”) đưa ra các nguyên tắc và mong đợi đối với Nhà cung cấp hàng hóa và dịch vụ (“Nhà cung cấp”), bao gồm cả nhân viên, đại diện và trung gian của nhà cung cấp, cần tuân thủ trong kinh doanh hoặc cung cấp hàng hóa dịch vụ cho TẬP ĐOÀN LỘC TRỜI

Bộ Quy tắc Ứng xử dành cho Nhà cung cấp của Tập đoàn Lộc Trời