Thông báo mời thầu (20.09.2023) – Bảo hiểm rủi ro tài sản, máy móc thiết bị và phương tiện 2024

Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời xin thông báo mời thầu đến các đơn vị tham gia chào thầu bảo hiểm cháy nổ bắt buộc mở rộng mọi rủi ro tài sản, bảo hiểm máy móc - thiết bị xây dựng và bảo hiểm cho các phương tiện tham gia năm 2024
 
Vui lòng tham khảo thông tin và các biểu mẫu đính kèm:
 
  1. Thông báo mời thầu
  2. File mẫu bảo lãnh dự thầu
  3. Thỏa thuận bảo mật và không tiết lộ thông tin