Thông báo mời thầu (27.6.2023) – Thanh lý xe ô tô tải

Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời xin thông báo mời thầu đến các đơn vị tham gia chào giá thanh lý xe ô tô tải.
 
Vui lòng tham khảo thông tin và các biểu mẫu đính kèm: