Cấu trúc Công ty

Tại ngày 31/12/2019, Công ty có 14 công ty con và 2 công ty liên kết