Thần nông vi hành - Ngăn chặn cháy rầy

Chương trình chia sẻ kiến thức cùng bà con nông dân quản lý rầy nâu trên lúa không bị cháy rầy.